Go to Top

Verksamheten

Skyddat boende med fokus på kvalitet och säkerhet, dygnet runt bemanning. 

Vi har stor erfarenhet av HEDERSRELATERAT VÅLD

Vi har en särskilt utsedd barnansvarig på boendet för att synliggöra, bekräfta och giltiggöra barnets upplevelser.

Vår grundsyn är miljöterapeutisk. Miljöterapi är ingen metod i sig utan kan ses som en organisationsform av olika metoder. Syftet är att utveckla och upprätthålla en stabil och utvecklande social struktur. Det är en behandlingsform där individerna ingår i ett socialt system som är tillrättalagt för att stödja utveckling. Stödet skall bygga på att individen får en trygg miljö där förutsägbarhet och tydlighet i relationer utgör en grund.

Citat_400pxGnistan tar emot kvinnor över 21 år med eller utan barn både akut och planerade placeringar, som är i behov av skyddat boende. Placeringens längd varierar och planeras i samråd med socialtjänsten, allt från några veckor till månader/år.  Upptagningsområde: Hela landet. Ansökan direkt till Gnistan eller föreståndare.

Kvalitetsutveckling sker kontinuerlig på alla plan: Individnivå med fokus på inflytande av vården. Medarbetarnivå (Personal) med fokus på arbetsmiljön. Organisationsnivå med fokus på verksamhetsplanering och policydokument. Externa kontakter med fokus på beställarens åsikter.

Att vården bedrivs med hög rättssäkerhet, är kunskapsbaserad, bedrivs med god etik, den enskilde ges god omvårdnad, bedrivs jämställt och att vården utformas i samverkan med den enskilde, god man och socialtjänsten är viktigt för oss. Gnistan har extern utvärdering av vår verksamhet genom att medverka i Skandinavisk Sjukvårdsinformations uppföljnings- och kundvärderingssystem, Kvalitetsindex.